1398-03-11
چگونه بازار هدف کسب و کار خود را شناسایی کنیم

چگونه بازار هدف کسب و کار خود را شناسایی کنیم

یکی از بزگترین اشتباهات بازاریابی این است که بازار هدف خود را بسیار گسترده انتخاب کنید. تلاش در جذب هر نوع مخاطبی موجب گم شدن پیام […]