1398-01-10
بازاریابی سنتی یا بازاریابی مدرن(اینترنتی)؟

بازاریابی سنتی یا بازاریابی مدرن(اینترنتی)؟

پایه و اصول بازاریابی اینترنتی تماماً به ریشه های بازاریابی سنتی باز می‌گردد، مفاهیمی مانند بازاریابی چریکی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی عصبی، NLP در بازاریابی و خیلی […]