1397-07-29
علم تبلیغات یا هنر تبلیغات؟

علم تبلیغات یا هنر تبلیغات؟

ویلیام برنباخ، یکی از ابرقدرت های عرصه تبلیغات در آمریکا بودکه بین سال های 1960تا 1970 تبدیل به یکی از مشاهیر این عرصه شد. شاید این […]