1398-04-23
اولویتهای مشتریان

چگونه اولویت‌های مشتریان را شناسایی کنیم؟

بخش نخست شنبه است و مدیر ارشد عملیات یک شرکت فروش وسایل نقلیه که هفته پیش، پس از مذاکره‌های فراوان توانسته است یک قرارداد چند میلیون […]